Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Sizclothes.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: Sizclothes.nl (hierna te noemen “Sizclothes”) is een handelsnaam van Sizclothes en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Sizclothes en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sizclothes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Sizclothes.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sizclothes erkend. 

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Sizclothes. Sizclothes is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Prijzen 

4.1 Alle aanbiedingen van Sizclothes zijn vrijblijvend. Sizclothes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland berekenen wij €4,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar België zijn de verzendkosten €9,75. Naar andere landen is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. 

4.4 Sizclothes kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.

5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. 

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Sizclothes onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Levering

6.1 De meeste artikelen worden met de hand gemaakt.. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 Sizclothes streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 10 -15 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL (Nederland) of DHL (België) naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan een melding in de winkelwagen, bij het kiezen van de betaalmethode en in de bevestiging van de bestelling.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Sizclothes voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 

6.6 Aan de leveringsplicht van Sizclothes zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Sizclothes is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Sizclothes op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Retourneren van artikelen

8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen. Mits het artikel naar wens van de consument is gemaakt (aangepaste maten, kleuren, stoffen, modellen etc. die niet op de website worden aangeboden). Deze artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Bij het retourneren is het de bedoeling dat de geretourneerde item(s) uiterlijk de 14e dag na ontvangst door ons ontvangen zijn. Komt de retournering later binnen, word het terug retour gestuurd naar de consument en zullen de verzendkosten terug in rekening gebracht worden.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Sizclothes retourneren, conform de door Sizclothes verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

8.3 Sizclothes accepteert uitsluitend retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.4 Voor het retourneren van artikelen vanuit Nederland moet de consument (conform de instructies op de pagina Retourneren) aanmelden via ons contactformulier en het middels een pakketbezorger retour verzenden met Track&Trace. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de rekening van de consument.

8.5 Voor het retourneren van artikelen vanuit een ander land dan Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzend het pakket met Track&Tace via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.

8.6 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min de portokosten, stort Sizclothes binnen 10 dagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

 

Artikel 9. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.

9.1 Sizclothes doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email aan Sizclothes te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Sizclothes te melden. Dit kan de consument doen door ons contact formulier in te vullen.

9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 

9.3 Sizclothes streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Sizclothes, van personeel en producten van Sizclothes voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Sizclothes aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

10.2 Sizclothes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sizclothes. 

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Sizclothes jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Sizclothes verschuldigd is. 

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Sizclothes, dan wel tussen Sizclothes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Sizclothes, is Sizclothes niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Sizclothes.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Sizclothes heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sizclothes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sizclothes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Sizclothes en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk per e-mail contact met ons op te nemen.

 

Sizclothes

E-mail: [email protected]

Web: http://www.Sizclothes.nl

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2020 Sizclothes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.